LandstraCoaching

bij herstel van stress en burn-out, loopbaancoaching en persoonlijke groei

Privacy statement

Vertrouwelijkheid en privacy zijn belangrijk als het gaat om jouw (persoons)gegevens.

Gelukkig krijgen onze digitale privacy en veiligheid volop aandacht en zijn of komen er wetten om onze (digitale) privé-gegevens te beschermen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Als je besluit om met iemand of een organisatie in zee te gaan, check dan altijd of deze een privacyverklaring heeft die up-to-date is en voldoet aan de nieuwe wet.

Veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn termen die niet enkel gelden voor hoe ik omga met jouw persoonlijke gegevens, maar ook zijn het waarden die ik tijdens het coachtraject hoog in het vaandel heb staan. De basis om je te ontwikkelen is tenslotte vertrouwen.

In de onderstaande privacyverklaring kun je lezen hoe zorgvuldig er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan als je een coachtracject volgt bij LandstraCoaching.

Privacyverklaring LandstraCoaching

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om jou te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

LandstraCoaching
Borglanden 2
9921 RV Stedum
tel: 06-46076446
e-mail: info@landstracoaching.nl

LandstraCoaching verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik in het kader van mijn dienstverlening jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden.

Persoonsgegevens 
LandstraCoaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en – plaats
 • Geslacht
 • Interessegebieden
 • Persoonlijke informatie voortkomend uit de coachingsrelatie
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever

Doeleinden 
LandstraCoaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het invulling geven aan het fungeren als coachpraktijk;
 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen 
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat LandstraCoaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals mijn diensten op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen verlenen en zo mogelijk te verbeteren. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien jij uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van LandstraCoaching persoonsgegevens aan Landstra Coaching verstrekt, geef je daarmee toestemming dat Landstra Coaching deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de praktijk 
LandstraCoaching kan op verzoek individuele relevante persoonsgegevens van cliënten verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan de individuele cliënt.

Verstrekking aan derden 
LandstraCoaching zal persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, tenzij LandstraCoaching wegens wettelijke verplichting daar wel aan moet voldoen.

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar 
LandstraCoaching zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat LandstraCoaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik jouw gegevens beveilig 
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang door derden. Daarom heeft LandstraCoaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies 
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Je hebt het recht om LandstraCoaching een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je LandstraCoaching verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

LandstraCoaching
Borglanden 2,  9921 RV Stedum
tel: 06-46076446
e-mail: info@landstracoaching.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door LandstraCoaching, dan verneem ik dit graag van jou.

Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2020.

LandstraCoaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.