LandstraCoaching

bij herstel van stress en burn-out, loopbaancoaching en persoonlijke groei

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LandstraCoaching / mei 2020

LandstraCoaching is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de informatie van coaching-activiteiten verkeerd is weergegeven op www.landstracoaching.nl.

LandstraCoaching is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan LandstraCoaching.

1.2 Op alle betrekkingen tussen LandstraCoaching en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

1.3. Alle aanbiedingen van LandstraCoaching zijn vrijblijvend.

2. BTW.

Conform de belastingvoorschriften in de Kleine Ondernemersregeling 2020 factureert Landstracoaching BTW-vrij voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

3. Betalingsvoorwaarden.

Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij LandstraCoaching binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

4. Annulering.

In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:

– Annulering c.q. uitstel tot en met 24 uur voor de geplande coachingsessie: 100% van de totale investering.

– Annulering c.q. uitstel van de 2e tot en met de 14e dag voor de geplande coachingsessie: 50% van de totale investering.

– Annulering c.q. uitstel eerder dan 14 dagen voor aanvangsdatum van de geplande coachingsessie: nihil.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk, via mail of telefonisch worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij LandstraCoaching is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

5. Correctie van de tarieven.

Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 juli en 1 januari aangepast aan de algemene trend.

6. Verblijfskosten.

De door LandstraCoaching gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

7. Afwijkende afspraken.

Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

8. Eigendom.

Alle materialen t.b.v. de coaching zijn eigendom van LandstraCoaching en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van LandstraCoaching niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

9. Geheimhouding.

9a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen LandstraCoaching en opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

9b) LandstraCoaching conformeert zich aan de Internationale Ethische code.

10. Open trainingen.

10.1 Definities

 1. a) Onder “open” trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven.
 2. b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door LandstraCoaching laat coachen en/of door LandstraCoaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
 3. c) Opdracht: de afspraken tussen LandstraCoaching en de opdrachtgever.
 4. d) Inschrijfformulier: op het inschrijfformulier wordt minimaal vastgelegd:

– naam van de opdrachtgever;

– omschrijving van de door LandstraCoaching uit te voeren werkzaamheden;

– data van uitvoering van de werkzaamheden;

– de investeringstarieven en de betalingscondities.

10.2. Totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever ingevuld en overgedragen inschrijfformulier door LandstraCoaching is ontvangen.

10.3 Verplichting van de opdrachtgever.

 1. a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke LandstraCoaching nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
 2. b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

10.4. Uitvoering van de opdracht.

 1. a) LandstraCoaching bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van LandstraCoaching.
 3. c) Landstracoaching mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
 4. d) Voor de coaching selecteert LandstraCoaching geschikte locaties.
 5. e) De kosten van de locatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de coaching) zijn voor rekening van LandstraCoaching, tenzij in overleg met de opdrachtgever anders overeen gekomen.

10.5. Annulering:

 1. a) Bij annulering of uitstel van de opdracht, eerder dan 45 dagen vóór aanvangsdatum van de eerste coachingsessie, is € 60,00 als voorbereidingskosten verschuldigd.
 2. b) Bij annulering of uitstel van de opdracht van de 45e tot en met de 15e dag voor aanvangsdatum van de eerste coachingsessie: 50% van de totale investering.
 3. c) Bij annulering of uitstel van de opdracht, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste coachingsessie: 100% van de totale investering.
 4. d) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

10.6. Investeringstarieven.

De investeringstarieven, alsmede de betalingscondities, worden op het contract bevestigd.

11. Advies- en Interimwerkzaamheden.

11.1 Duur en financiële afspraken van opdrachten.

 1. a) Een werkdag omvat acht werkuren. Een dagdeel omvat vier werkuren.
 2. b) LandstraCoaching is gerechtigd om in overleg met de opdrachtgever een nader te bepalen aantal dagen vrij te nemen gedurende de duur van deze overeenkomst, tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.
 3. c) Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Tenzij anders vermeld is het tarief exclusief reis- en verblijfkosten.

11.2 Afsluiting van de opdrachten.

 1. a) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

11.3 Aansprakelijkheid.

 1. a) LandstraCoaching is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Landstracoaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 2. b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Landstracoaching voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 3. c) Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.
 4. d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.
 5. e) De cliënt is ten alle tijden volledig zelf verantwoordelijk voor alle beslissingen en de daaruit voortkomende gevolgen die hij of zij neemt, voortkomend uit het geheel aan activiteiten tijdens de coachingsessies.

11.4 Ter beschikkingstelling.

 1. a) Opdrachtgever verstrekt alle documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht door LandstraCoaching optimaal te laten verlopen.
 2. b) Opdrachtgever verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.